Ersättningsregler

Här hittar du regler för ersättning i samband med tävlingar samt formulär som du använder för att redovisa utlägg. Vill Du spela tävlingar utöver dessa, och vill be om ekonomiskt stöd (anmälan, resa etc.) kontakta Frida Svensson i Juniorkommittén (072 - 227 74 00).


Vad som gäller för ekonomisk ersättning, se nedan.


Bakgrund (För utskrift av Stödnivåer - klicka här)

Ringenäs GK ser tävlingsverksamhet på såväl bredd- som elit-området som en prioriterad verksamhet och vill därför underlätta tävlande på lämpliga nivåer för junior- och elitspelare. Av denna anledning ges ekonomiskt stöd till tävlingsverksamhet sedan lång tid tillbaka. Stödet ges som ersättning för erlagda kostnader i samband med tävlingsverksamhet efter att redovisning på därför avsedd blankett med tillhörande kvitton lämnats in till klubben. Ersättningsanspråk ska vara inlämnade senast 4 veckor efter genomförd tävling, annars finns risk att ersättningen inte betalas ut. För att kunna stötta spelare på ett likvärdigt och transparent vis används en nivågruppering av spelarna där maximalt möjligt stöd ser olika ut i de olika grupperna. En förutsättning för stöd är att årets träningsavgift är erlagd. För att göra anspråk på ersättning ska spelaren uppträda på ett föredömligt sätt och vara en god representant för Ringenäs GK och uppträda i linje med de värderingar som klubben värdesätter. För att kvalificera sig för en nivå gäller i princip att minst halva säsongen ska omfattas av spel på aktuell nivå. Det medför att för att vara kvalificerad för stödnivå 1 ska man spela eller vara kvalificerad att spela minst tre tävlingar på Teen Tour Elite som junior. Motsvarande gäller på lägre nivåer. 


Stödnivå 1

Elitspelare med golf som huvudsakligt fokus och med goda förutsättningar att som junior etablera sig i den nationella eliten i sin ålderskategori, motsvarande exempelvis spel på Teen Tour Elite. För seniorer gäller att man ska bedömas ha goda förutsättningar att etablera sig som professionell spelare på en internationell tour. Som senior kan stöd i denna kategori inte utbetalas under mer än tre år. Spelrättigheter på nationell tournivå motiverar inte ersättning på denna nivå för seniorer såvida inte det finns hög sannolikhet för att kunna gå vidare inom kort tid till internationell nivå. På denna nivå kan såväl nationella som internationella tävlingar berättiga till ersättning, dock ska vid internationell tävling godkännande först inhämtas från ekonomiansvarig samt ordförande i kommittén.


Stödnivå 2

Junior som har golf som sin förstasport men ännu inte nått fram till nationell elitnivå. Kan förväntas motsvara spel på Teen Tour Future.


Stödnivå 3

Junior som är intresserad av att tävla i golf samtidigt som man deltar i organiserad träningsverksamhet. Senior som tävlar på nationell elitnivå med som inte kvalificerar sig för stödnivå 1. Sammanlagt kan stöd på nivå 1 och 3 utgå under maximalt fyra år till senior.


Extraordinära insatser

I samband med nivåhöjande extraordinära tävlingstillfällen kan extra stöd utöver ovanstående sökas. Sådant stöd kan inte förväntas, men om det bedöms möjligt och lämpligt med hänsyn taget till kommitténs ekonomi och spelarens spelförmåga kan sådan ersättning medges. Exempel på sådan tävling är kvaltävling till internationell tour, men det utesluter inte andra typer av tävlingar. Ersättning inom dessa ramar medges ej för nationell tävlingsverksamhet på redan etablerad nivå.


Utöver ovanstående gäller att spelare som representerar Ringenäs GK i Lag-SM, dvs. spel i högsta divisionen, kan påkalla stöd i stödnivå 1 oavsett om övriga kriterier är uppfyllda eller ej. Spelare som representerar Ringenäs GK i det nationella seriespelet på lägre nivå kan påkalla stöd i stödnivå 3 oavsett om övriga kriterier är uppfyllda eller ej.


Ersättningsnivåer för 2019

Stödnivå 1: maximalt 15000 kr

Stödnivå 2: maximalt 10000 kr

Stödnivå 3: maximalt 5000 kr

Extraordinärt stöd: maximalt 10000 kr 
Ersättningsregler 2019 

 (PDF Ersättningsregler - utskriftsversion)


Regler för ersättning vid spel vid tävlingar för Juniorer 2019:

På RiGKs hemsida finns en reseräkningsmall (som du kan ladda hem och skriva ut) som vi vill att du fyller i för att du ska få ersättning för dina utlägg. Reseräkningen ska du lämna in senast fyra veckor efter spelad tävling. Glöm inte att bifoga alla originalkvitton!


Generellt gäller att ersättning utgår för tävling närmst hemorten i de fall att flera alternativ finns.


För att erhålla ersättning för spel på Skandia Tour First, Future och Elite krävs att du spelar in banan.


Är du osäker kontakta alltid Frida Svensson i Juniorkommittén innan tävling.Teen Tour First – Hallandstouren

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Utgår ej.

Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat).

Kostnader vid inspel: Ingen ersättning utgår.Teen Tour Future

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagen(arna) (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag. Middagsersättning betalas endast om spel sker över två dagar och inkluderar övernattning.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i ev. övernattning.

Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr/natt.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år. 

Wild card: Om en spelare får ett wildcard måste spelaren välja den tävlingsplats som ligger närmast RiGK. Är spelaren osäker skall han/hon kontakta JK. Om spelaren väljer en annan spelplats så får spelaren själv stå för de extrakostnader som uppstår.Teen Tour Elite+ Nordea Tour

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagarna (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i övernattningen.

Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år.Teen Cup Klubbkval

Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Utgår ej.

Mat:Ingen ersättning.Teen Cup Gruppfinal

Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Utgår ej.

Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat). Teen Cup Regionsfinal

Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag:betalas av klubben. 

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat).Teen Cup Riksfinal

Startavgift, banguide och 2 poletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagarna (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i övernattningen.

Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr/natt.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år.JMI + övriga tävlingar som JK rekommenderar

Startavgift, banguide och 2poletter/tävlingsdag: betalas av klubben. 

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagen(ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag. Middagsersättning betalas endast om spel sker över två dagar och inkluderar övernattning.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i ev. övernattning.

Övernattning: Måste godkännas av JK,men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr/natt.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år.Övrigt:

Spelarna står själva för vagnhyra etc.

Klubben ersätter Teen Tour-avgiften på 350 kr. Spelaren ansvarar för att betalning sker och skickar in reseräkning på avgiften.Juniorkommittén, 

2019-04-18