UNDERLAG FÖR STÖDNIVÅ jUNIORER 2021

Ringenäs GK ser tävlingsverksamhet på såväl bredd- som elitområdet som en prioriterad verksamhet och vill därför underlätta tävlande på lämpliga nivåer för junior- och elitspelare. Av denna anledning ges ekonomiskt stöd till tävlingsverksamhet sedan lång tid tillbaka. Stödet ges som ersättning för erlagda kostnader i samband med tävlingsverksamhet efter att redovisning på därför avsedd blankett med tillhörande kvitton lämnats in till klubben. Ersättningsanspråk ska vara inlämnade senast 4 veckor eftergenomförd tävling, annars finns risk att ersättningen inte betalas ut. För att kunna stötta spelare på ett likvärdigt och transparent vis används en nivågruppering av spelarna där maximalt möjligt stöd ser olika ut i de olika grupperna. För att göra anspråk på ersättning ska spelaren uppträda på ett föredömligt sätt och vara en god representant för Ringenäs GK och uppträda i linje med de värderingar som klubben värdesätter, se ”Överenskommelse medspelare”. För att kvalificera sig för en nivå gäller i princip att minst halva säsongen ska omfattas av spel på aktuell nivå. Det medför att för att vara kvalificerad för stödnivå 1 ska man spela eller vara kvalificerad att spela minst tre tävlingar på Teen Tour Elite som junior. Motsvarande gäller på lägre nivåer. 

Juniormedlemmar:

 • Stödnivå 1:
  Elitspelare med golf som huvudsakligt fokus och med goda förutsättningar att som junioretablera sig i den nationella eliten i sin ålderskategori, motsvarande exempelvis spel på Teen Tour Elite.
 • Stödnivå 2:
  Junior som har golf som sin förstasport men ännu inte nått fram till nationell elitnivå. Kan förväntas motsvara spel på Teen Tour Future.
 • Stödnivå 3*:
  Junior som är intresserad av att tävla i golf samtidigt som man deltar i organiserad träningsverksamhet. Stödnivå 3 gäller för första tävlingsåret som representant för Ringenäs GK, oavsett nivå.
  Elitspelande seniormedlem:
  Som elitsatsande senior kan spelare ansöka om extra stöd (se extraordinära insatser). Bedömning av nivå görs tillsammans med huvudtränarna.Som senior kan stödet i denna kategori inte utbetalas under mer än tre år.
  Nya medlemmar:
  Som ny juniormedlem på Ringenäs GK gäller stödnivå 3 för första tävlingsåret precis som för övriga juniorer som gör sitt första tävlingsår som representant för Ringenäs GK. Därefter görs en utvärdering av huvudtränarna om vilken stödnivå spelaren är berättigad.

Extraordinära insatser

I samband med nivåhöjande extraordinära tävlingstillfällen kan extra stöd utöver ovanstående sökas. Sådant stöd kan inte förväntas, men om det bedöms möjligt och lämpligt med hänsyn taget till kommitténs ekonomi och spelarens spelförmåga kan sådan ersättning medges. Exempel på sådan tävling är kvaltävling till internationell tour, men det utesluter inte andra typer av tävlingar. Ersättning inom dessa ramar medges ej för nationell tävlingsverksamhet på redan etablerad nivå.

Utöver ovanstående gäller att spelare som representerar Ringenäs GK i Lag-SM, dvs. spel i högsta divisionen, kan påkalla stöd upp till stödnivå 1 oavsett om övriga kriterier är uppfyllda eller ej. Spelare som representerar Ringenäs GK i det nationella seriespelet på lägre nivå kan påkalla stöd i stödnivå 3 oavsett om övriga kriterier är uppfyllda eller ej.

Ersättningsnivåer för 2021

Stödnivå 1: maximalt 15 000 kr

Stödnivå 2: maximalt 10 000 kr

Stödnivå 3: maximalt 5 000 kr

Extraordinärt stöd: maximalt 15 000 kr 


Ersättningsregler 2021 

 (PDF Ersättningsregler - utskriftsversion)

Regler för ersättning vid spel vid tävlingar för Juniorer 2021:

Se reseräkningsmall (ladda hem och skriv ut) som du ska fylla i för att få ersättning för dina utlägg. Skriv en reseräkning per tävling. Reseräkningen ska du lämna in senast fyra veckor efter spelad tävling. Glöm inte att bifoga alla originalkvitton!


Generellt förespråkar vi tävling närmst hemorten och samåkning till tävling.

Nytt för säsongen är att det finns en överenskommelse mellan Ringenäs GK:s Junior- och Elitkommitté och spelare Den är bland annat till för att skapa förståelse hos spelaren vilka förväntningar klubben har på spelaren om ersättning ska betalas ut.


Är du osäker kontakta alltid Juniorkommittén (Frida Svensson) innan tävling. 


TEEN TOUR First - hallandstouren


Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Utgår ej men självklart förespråkar vi samåkning.

Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat).

Kostnader vid inspel: Ingen ersättning utgår.


Teen Tour Future

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagen(arna) (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag. Middagsersättning betalas endast om spel sker över två dagar och inkluderar övernattning.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i ev. övernattning.

Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr/natt.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år. 

Wild card: Om en spelare får ett wild card måste spelaren välja den tävlingsplats som ligger närmast RiGK. Är spelaren osäker skall han/hon kontakta JK. Om spelaren väljer en annan spelplats så får spelaren själv stå för de extrakostnader som uppstår. Teen Tour Elite + Nordea Tour

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagarna (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i övernattningen.

Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år.


Teen Cup Klubbkval

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Utgår ej.

Mat: Ingen ersättning.

Teen Cup Gruppfinal

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Utgår ej.

Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat).

Teen Cup Regionsfinal

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Erhålles på speldagen, skrivs upp på en matlista (dagens rätt gäller, ej något annat).

Teen Cup Riksfinal

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagarna (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i övernattningen.

Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr/natt.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år.

JMI + övriga tävlingar JK rekommenderar

Startavgift, banguide och 2 polletter/tävlingsdag: betalas av klubben.

Milersättning: Erhålles om spelplatsen är utanför Hallands golfdistrikt. Detta gäller både vid inspels- och tävlingsdagen, 12 kr/mil.

Mat: Lunchpengar betalas ut speldagen (ej vid inspel) dock med max 90 kr/dag och middag med max 120 kr/dag. Middagsersättning betalas endast om spel sker över två dagar och inkluderar övernattning.

Frukost 50 kr/dag om det ej ingår i ev. övernattning.

Övernattning: Måste godkännas av JK, men regel är att det skall vara minst 1 timma och 45 minuters resväg från Halmstad. Starttid på tävlingsdagen kan också ha betydelse. Då utgår övernattning med max 650 kr/natt.

Vid medföljande anhörig utgår 650 kr/natt för hotellkostnad tills det att junioren fyllt 18 år. 

Övrigt:

Spelarna står själva för vagnhyra etc.

Klubben ersätter TeenTour-avgiften på 350 kr. Spelaren ansvarar för att betalning sker och skickar in reseräkning på avgiften.

Juniorkommittén,