Startsidan - Ringenäs Golfklubb

ringenäs gk:s Lokala regler och bestämmelser


SGF:s Generella lokala regler


1.1 Stenar i bunker.
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål Regel 24-1 gäller.


1.2 Banmarkeringar.

Banmarkering

Innebörd 

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2012-2015”)

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

Bilaga 1 Del B 2a

Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp

Miljökänsligt område (MKO)

Bilaga 1 Del B 2b

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24


Ringenäs GK:s lokala regler.


2.1 Out of bounds (Regel 27-1).
a. Klubbhusområdet innefattande bl.a. Hotellets och alla andra byggnader i området vars mark har asfalterats, plattsatts eller grusbelagts samt vägar och område runt puttinggreener och Rangeområdets utslagsplatser samt området runt Blå 1:s tee är out of bounds.
b. Out of bounds på hål Blå 2 och 3 definieras av infartsvägen. Om hela bollen ligger på eller bortom vägen är den out of bounds, närmaste asfaltskant utgör gräns. Gäller vid spel från Blå 2 och 3.
c. Out of bounds på hål Röd 5 och 6 definieras av vägen. Om hela bollen ligger på eller bortom vägen är den out of bounds, närmaste asfaltskant utgör gräns.


2.2 Vattenhinder (Regel 26).
Sidovattenhinder vänster sida hål Gul 2 är oändligt.


2.1 Onormala markförhållande (MUA) (Regel 25).
a.
Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete
b. Dräneringssträngar eller märken efter sådana, ännu ej igenväxta, är mark under arbete, gäller hela spelfältet.


2.2 Hindrande föremål (Regel 24).
Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar/plattor/annat är oflyttbara hindrande föremål enligt Regel 24-2.


2.3 Skydd av unga träd (Regel 24-2).
Om ett ungt träd eller buske identifierat med stödpinne, stamskydd eller hönsnät påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.


2.4 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3).
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (tex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att: applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.


2.5 Organisk del av banan (Regel 13).

Samtliga stenmurar är organisk del avbanan. Lösa delar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som denligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.


Plikt för brott mot lokal/tillfällig lokal regel Matchspel – förlorat hål; Slagspel - två slag

 

Lokala ordningsföreskrifter

 

3.1 Farligt spel.
Det är förbjudet att slå ut på hål i anslutning till väg om trafikant befinner sig i farozonen. Ansvaret vid olycka åvilar helt och fullt spelaren som slår.
Om banarbetare befinner sig i riskzonen för ett slag skall klartecken ges av honom innan bollen spelas. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd (upp till två års avstängning för allt spel)

 

3.2 Bunkerkratta.
Bunkerkratta skall placeras i bunkern, läggas i spelriktningen.

 

3.3 Sprayade linjer.

Vita linjer vid/runt greenområden anvisar att Du ej skall dra eller köra golfvagn/golfbil över dessa linjer.

 

3.4 Avståndsmarkeringar.

Samtliga avståndsmarkeringar är till mitten av green.


3.5 Hänsyn till banan

Uppslagen torv skall läggas tillbaka.

Nedslagsmärken på green lagas.


3.6 Klocka

Ring i klockan när du har gått av greenen på Röd 6:a.